fbpx
Gratis verzending voor alle orders in België. Onze prijzen zijn inclusief btw.

algemene verkoopsvoorwaarden


BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE KLANTEN
1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding, zijn uitsluitend de algemene en specifieke voorwaarden
van huidig “bestek-bestelbon-factuur” van toepassing.
2. Geen enkele dienst of prestatie zal worden geleverd alvorens een bestelbon ons, gedateerd en ondertekend,
wordt teruggestuurd en ons een voorschot wordt gestort van 50%.
4. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, zijn onze facturen contant betaalbaar bij ontvangst ervan.
5. Elke klacht met moet ons binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur bereiken per aangetekend schrijven, en
dit op straffe van nietigheid.
6. Bij gebrek aan betaling acht dagen na de vervaldag van de factuur, zal er van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke ingebrekstelling een intrest verschuldigd zijn ten belope van 1% op iedere aangevangen maand.
7. In geval van ongerechtvaardigde niet-betaling van een factuur door de klant of in geval van ongerechtvaardigde
niet-levering van het bestelde dienst van onzentwege 10 dagen na vervaldatum, zal een forfaitaire som van 15%
van het factuurbedrag, met een minimum van 40,00 euro, verschuldigd zijn aan de andere partij bij wijze van
schadevergoeding, en dit van rechtswege en zonder voorafgaankelijke ingebrekstelling.
8. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag worden alle verschuldigde sommen onmiddelijk opeisbaar, welke ook de
betalingfaciliteiten zijn die vroeger werden toegekend.
9. De klant erkent, in afwijking van het art.1583 van het Burgelijk Wetboek, dat de geleverde goederen onze
eigendom blijven tot volledige betaling van de prijs vermeerderd met de intresten en eventuele kosten. De
overdracht van de risico’s gebeurt echter op het moment van levering. Bij gebrek aan betaling 8 dagen na het
versturen van een ingebrekestelling per aangetekende brief betreffende de niet betaling, moeten de geleverde
goederen ons onmiddellijk terugbezorgd worden op kosten en risico van de klant die zich hiertoe verbindt en dit op
simpele vraag van onzentwege.
10. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden vallen onder het Belgisch recht en alle betwistingen van welke aard
ook, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Kortrijk De verkoper kan
evenwel afzien van deze clausule en, indien hij het wenst, dagvaarden voor de bevoegde rechtbank volgens het
gemeen recht.
BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP KLANTEN IN HET KADER VAN HUN BEROEP OF HANDEL
11. Behoudens verborgen gebreken, dient elke klacht met betrekking tot de geleverde goederen, ons binnen de 8
dagen na ontvangst te bereiken per aangetekend schrijven, en dit op straffe van nietigheid.
12. Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 moet de klant ons vergoeden voor alle
invorderingskosten waaronder honoraria en kosten van een advocaat en van technische raadgevers waartoe wij
ons hebben moeten richten ten gevolge van de niet naleving van een van de verplichtingen door huidige
algemene voorwaarden opgelegd aan de klant.
BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP VERBRUIKERS
13. De klant erkent dat de verkoper de correcte inlichtingen over de kwaliteit en eventuele prestaties van de gekochte
goederen heeft gegeven en, behalve uitdrukkelijk andersluidend beding schriftelijk toegestemd door beide partijen,
erkent hij dat de goederen niet voor een bijzonder gebruik bestemd zijn.
14. In geval van levering van nieuwe goederen en behoudens verborgen gebreken, dient elk gebrek aan
overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van
twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, ons binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de klant het
gebrek heeft vastgesteld of de dag dat hij het had moeten vaststellen, te bereiken per aangetekend schrijven, en
dit op straffe van nietigheid.
15. In geval van levering van tweedehandsgoederen en behoudens verborgen gebreken, dient elk gebrek aan
overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van één
jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, ons binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de klant het
gebrek heeft vastgesteld of de dag dat hij het had moeten vaststellen, te bereiken per aangetekend schrijven, en
dit op straffe van nietigheid.
16. Bij gebrek aan overeenstemming door de klant meegedeeld binnen de termijnen en volgens de modaliteiten
vermeld in artikels 14 en 15 zullen de defecte goederen naar onze keuze ofwel hersteld ofwel vervangen worden.
Indien een herstelling of een vervanging onmogelijk of buiten alle proporties blijkt, zullen wij een geëigende
prijsvermindering toekennen of de vervanging door een soortgelijk goed.
BEPALINGEN OVER PERSOONLIJKE GEGEVENS
17. Alle persoonlijke gegevens die de koper ons verstrekt, worden als vertrouwelijk beschouwd en worden uitsluitend
bewaard en verwerkt in het kader van de relatie tussen de koper en ons. Zij worden niet verkocht of ter
beschikking gesteld aan derden zonder de voorafgaande goedkeuring van de koper.
De gegevens kunnen echter worden doorgegeven aan een partner die tussenkomt in het kader van onze wettelijke
verplichtingen of die betrokken is bij de verwerking van de transactie met de koper (bijvoorbeeld: onze
boekhouder, een leverancier, een onderaannemer…).
Wij verbinden ons ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om te vermijden dat derden zonder
toelating toegang zouden hebben tot de persoonlijke gegevens die u ons hebt medegedeeld.
De koper heeft altijd de mogelijkheid om kennis te nemen van deze persoonlijke gegevens die wij in ons
bezit hebben en te vragen om deze aan te passen of te verwijderen, voor zover dit mogelijk is met het oog
op de naleving van onze wettelijke verplichtingen inzake de bewaring van gegevens betreffende
handelstransacties. Voor alle inlichtingen over dit onderwerp kunt u uw vragen sturen naar onze maatschappelijke zetel.